ĐÀO TẠO

Tất cả nhân viên khi ứng tuyển vào Lực lượng bảo vệ Công ty TNHH 01 Thành Viên Dịch vụ Bảo vệ Phi Long đều phải trải qua những đợt kiểm tra thể hình, sức khỏe, trắc nghiệm, phỏng vấn để xác định tính cách khả năng, năng lực, kiến thức, kinh nghiệm…đảm bảo đạt được những tiêu chuẩn tuyển dụng, và học viên sẽ được đào tạo chính thức tại trung tâm đào tạo đặc biệt của Công an và Công ty. Các học viên được đào tạo dựa trên một giáo trình riêng biệt và chuyên môn do các chuyên gia kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo vệ của Công an và Bộ Quốc phòng xây dựng. Giáo trình này thường xuyên được nâng cấp và điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu và kinh nghiệm thực tiễn. 

STT Nội dung huấn luyện Đơn vị phụ trách huấn luyện Nơi huấn luyện
1


Những vấn đề cơ bản trong
công tác bảo vệ chuyên nghiệp

Cán bộ công ty Giảng đường Công ty
2 Pháp luật Luật Sư Công ty Giảng đường Công ty
3 Nghiệp vụ cơ bản Cán bộ công ty Giảng đường Công ty
4 Nghiệp vụ Bảo vệ Cán bộ công ty Giảng đường Công ty
5 Nghiệp vụ PCCC Cảnh sát PCCCCA ĐT Giảng đường Công ty
6 Sơ cấp cứu Công An ĐT Giảng đường Công ty
7 Điều lệnh đội ngũ - Võ thuật Cán bộ công ty Giảng đường Công ty
8 Sử dụng Công cụ hỗ trợ Công An ĐT Giảng đường Công ty


Thời gian đào tạo :
từ 01 tháng đối với những học viên đã hoạt động trong ngành an ninh, 02 tháng đối những học viên khác , học viên nào chưa đạt yêu cầu thì tiếp tục đào tạo lại, nếu không có khả năng phát triển thì sẽ bị loại.


Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ :

Mục đích : Nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và nghiệp vụ chuyên sâu cho nhân viên Bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp của Công ty TNHH 01 Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ Phi Long.    
Kế hoạch tập huấn : Hàng năm, Phòng Tổ chức Hành chính và Phòng Nghiệp Vụ & Bảo Vệ Mục Tiêu phối hợp tổ chức.


Tập huấn nâng cao nghiệp vụ bảo vệ :

Mục đích : Nhằm không ngừng nâng cao phẩm chất và nghiệp vụ chuyên sâu cho nhân viên Bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp của Công ty TNHH 01 Thành Viên Dịch Vụ Bảo Vệ Phi Long.
Kế hoạch tập huấn : Hàng năm, Phòng Tổ chức Hành chính và Nghiệp vụ bảo vệ mục tiệu lập kế hoạch tập huấn, trình Giám đốc phê duyệt.
Đánh giá kết quả tập huấn :
Đạt yêu cầu : Đủ điều kiện để tiếp tục công tác.
Không đạt yêu cầu: Xem xét để chuyển công tác khác hoặc chấm dứt Hợp đồng lao động.